امگا - 3 روغن ماهی

امگا 3 با قدرت تجدید کنندگی و حفاظت کنندگی


(HÜNNAP) درخدمت شما می باشد.
یک زندگی شهری شلوغ و پر از استرس، محیط های دارای هوای کثیف و پرسروصدا بیشتر از همه قلب را خسته نموده و درطول زمان سبب کاهش مقاومت بدن و سرعت در کاهش بنیه می گردد. در اثر تحقیقات علمی انجام گرفته نشان داده شده که در مقاومت در برابر تأثیرات نامطلوب زندگی شهری روغن ماهی که سرشار از امگا - 3 می باشد یک دوست بسیار با ارزش برای بدن شما می باشد. فرمول کپسول امگا 3 با قدرت تجدید کنندگی و محافظت کننده گی و با تضمین هنناب (HÜNNAP) درخدمت شما می باشد.