روغن انار قدرت (خربزه تلخ) (Kudret Narı)

با خوبی نیرو معده شما قوی تر و راحت تر،


خربزه تلخ ویا انار قدرت (Kudret Narı) که وطن اصلی آن هندوستان می باشد با محتوی بودن ویتامین ئی (E) در سطح بالا و پروتئین با کیفیت بالا، در دوران مدرن هم یک منبع طبیعی خوب و قابل توجه می باشد. خربزه تلخ ویا انار قدرت (Kudret Narı) که در کشور ما هم در روی آن تحقیقات علمی انجام گرفته با بوی شدید خود استفاده از آن را دشوار می نماید. هنناب (HÜNNAP) با مطالعات دقیق این محصول با ارزش را با حفظ ماده موثر آن در سطح بالا بصورت کپسول تولید نموده و یک استفاده دلپذیر را ارائه نموده است. با خوبی نیرو معده شما قوی تر و راحت تر،