Veri Sorumlusu

Vitanella Dış Ticaret Pazarlama

HÜNNAP olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ile ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetlerimiz çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin veri sahibi ilgili kişileri aydınlatmak amacıyla işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni’ni (“Aydınlatma Metni”) hazırlandı.

1. Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesi
Müşteri, iş ortağı, danışman gibi sıfatları veya hizmet talepleri nedeniyle bireylere ait kişisel veriler elektronik veya fiziki ortamlarda, HÜNNAP Merkezi ve Ofisleri aracılığıyla toplanmaktadır.

KVKK'nın 3. maddesinde belirtilen kişisel veriler ve 5. maddesinde belirtilen bu kişisel verilerin işlenmesi şartı, 6. maddesinde belirtilen özel nitelikli kişisel veriler aşağıdaki iş ve işlemler kapsamında işlenmektedir.

HÜNNAP tarafından kişisel veri sahiplerinin talepleri üzerine sunulacak hizmetlerin belirlenmesi veya mevcut hizmetlerin kişiselleştirilmesinde,

İlgili kişilerin mevcut veya yeni hizmetlerdeki tercihlerinin ve ihtiyaçlarının belirlenmesi için gerçekleştirilen faaliyetler ile ticari faaliyetlerin planlanması veya bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde,

HÜNNAP tarafından sunulan ürün ve hizmetlerde, müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için yapılan süreçlerin iyileştirilmesi, planlanması gibi iş ve işlemlerde,

HÜNNAP üst yönetiminin belirlediği kısa, orta ve uzun vade stratejileri doğrultusunda yapılacak planlama faaliyetleri ve gerçekleştirme işlemleri sırasında,

HÜNNAP’nın ürün ve hizmetlerinin, iş birliği yaptığı taraflar aracılığıyla sağlanmasında.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması
Yukarıda “Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesi” başlığı altında açıklanan konular kapsamında, HÜNNAP tarafından toplanan ve işlenen veriler yasal düzenlemelerin izin verdiği ölçüde ve ihtiyaç doğması halinde iş birliği yaptığı taraflar, hukuken yetkili kurum, kuruluş ve kişilerle paylaşılabilir.

3. Kişisel Verilerin Arşivlenmesi ve Güvenliği
HÜNNAP, katılımcıların, adı, soyadı, doğum tarihi ve doğum yeri, kimlik numarası gibi bilgiler yanında, kişinin fiziki, ailevi, ekonomik ve sosyal özelliklerine ilişkin bilgiler, telefon numarası, özgeçmiş, resim, görüntü ve ses kayıtları, bilgiler gibi kişisel bilgi içeren kayıtlar üyeliğiniz devam ettiği sürece saklamaktadır.

HÜNNAP’nın müşterilerinden elde edilen kişisel veriler bakımından kanun ve ilgili düzenlemeler uyarınca veri sorumlusu sıfatını haiz olan HÜNNAP’ya ait kimlik ve iletişim bilgilerine aşağıda yer verilmiştir.

Şirket: Vitanella Dış Ticaret Pazarlama
Adres: Ziya Gökalp Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı 
Mall Of İstanbul The Office Kat:3 No:17 34490, Başakşehir / İSTANBUL
Tel: (0850) 242 2356
E-Posta: merhaba@noni.com.tr

4. Kişisel Veri Sahiplerinin Diğer Hakları
KVKK’nun 11. maddesi gereğince herkes HÜNNAP’ye yazılı olarak başvurarak kendisiyle ilgili;

Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verisi işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verisinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verisinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verisinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

KVKK 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verisinin silinmesini veya yok edilmesini isteme

Kişisel verisinde düzeltme, silinme veya yok edilmeyle ilgili bir işlem gerçekleştirildiyse, bu işlemle ilgili olarak kişisel verisinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verisinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verisinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. 

RIZA BEYANI
Tarafıma 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) çerçevesinde gerekli aydınlatmanın yapıldığını, metni okuduğumu ve anladığımı, herhangi bir etki altında kalmaksızın iş burada belirtilen kişisel verilerimin HÜNNAP ve VİTANELLA bünyesindeki gerçek ve tüzel kişiler tarafından işlenmesine açık bir şekilde rıza gösterdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

ADI – SOYADI:
TARİH:
İMZA:

Bilgilerinize sunarız.